Algemene Voorwaarden

Artikel 1 –  Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Handelsmaatschappij J.H. van Hilst B.V. (Van Hilst) en op alle met Van Hilst gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de desbetreffende bepaling niet van toepassing zijn. De desbetreffende bepaling zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 4. De oorspronkelijk Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert, ingeval van onduidelijkheden of onvolkomenheden, boven vertalingen daarvan.

Artikel 2 – Overeenkomst
 1. Afnemer kan zijn bestelling plaatsen op het daarvoor bestemde orderformulier van Van Hilst.
 2. Van Hilst is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Van Hilst is in dat geval niet schadeplichtig.
 3. Van Hilst is te allen tijde gerechtigd om na ontvangst van een bestelling de opdrachtbevestiging te laten verzenden door een aan haar gelieerde vennootschap, in welk geval de overeenkomst tot stand komt tussen de afnemer en deze vennootschap.
 4. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke orderbevestiging van Van Hilst van de bestelling van afnemer.
 5. Indien na de orderbevestiging de order door afnemer wordt gewijzigd, komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van afnemer. Van Hilst is eerst gehouden tot uitvoering van de gewijzigde order, indien deze gewijzigde order schriftelijk is bevestigd en eventuele kosten door afnemer zijn vergoed.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende goederen.
Bij afroep- en/of verzamelorders zal iedere hieruit voortvloeiende levering uitsluitend door Van Hilst kunnen worden beschouwd als levering van een afzonderlijke order.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen gelden voor aflevering ‘af fabriek’, exclusief verpakking, omzetbelasting en vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 2. Indien na het accepteren van een order door afnemer kostprijsverhogende omstandigheden optreden, behoudt Van Hilst zich het recht voor deze prijsverhoging aan afnemer door te berekenen.
 3. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling binnen 10 dagen na factuurdatum verkrijgt afnemer een prijskorting van 3%.
 4. Ingeval van te late betaling is Van Hilst gerechtigd een rente van 2% per maand in rekening te brengen over het volledig verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand als een volle maand wordt gerekend.
 5. Van Hilst is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van afnemer uit welke hoofde dan ook heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van afnemer op Van Hilst.
 6. De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
 1. Zolang afnemer niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Van Hilst wegens wanprestatie van afnemer ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Van Hilst zich de eigendom van de zaken voor. Van Hilst behoudt zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien afnemer nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Van Hilst zaken heeft geleverd of zal leveren, dan wel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Van Hilst naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel voortvloeiend uit tekortschieten van afnemer in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Van Hilst heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op afnemer zodra afnemer aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Van Hilst heeft voldaan.
 2. Het is afnemer verboden door Van Hilst geleverde goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, tot zekerheid te stellen voor betaling aan derden, te verpanden of anderszins ter beschikking van derden te stellen anders dan door normale verkoop.

Artikel 5 – Levering
 1. De door Van Hilst opgegeven levertijden geven slechts een indicatie. Van Hilst komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en afnemer kan de overeenkomst daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. Termijnen gelden niet indien die door Van Hilst niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Van Hilst ingetreden omstandigheden.
 3. Alle zendingen in Nederland geschieden franco huis van afnemer, behoudens zendingen beneden € 250,00.
 4. Iedere verzending vindt plaats voor risico afnemer, vanaf het moment dat Van Hilst de macht over de goederen ter verzending geeft aan de vervoerder.
 5. Van Hilst bepaalt de wijze van verzending, verpakking en vervoer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Van Hilst behoudt zich het recht voor onder rembours of eerst na vooruitbetaling van de koopprijs te leveren.
 7. Van Hilst is gerechtigd in delen te leveren. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deelleveringen.
 8. Van Hilst behoudt zich het recht voor (deel)leveringen op te schorten, indien afnemer niet of niet tijdig betaalt.
 9. Van Hilst is te allen tijde gerechtigd zekerheid te vragen voor te verzenden goederen.
 10. Van Hilst is gerechtigd, in het geval naar haar oordeel het betalingsgedrag of de kredietwaardigheid van afnemer daartoe aanleiding geeft, de door afnemer bestelde goederen geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen. In het geval Van Hilst gebruik maakt van dat recht kan afnemer geen aanspraak meer maken op aflevering van de (gehele) bestelling. Evenmin kan afnemer jegens Van Hilst aanspraak maken op enige vorm van compensatie en/of vergoeding van door afnemer als gevolg hiervan geleden schade.
Een dergelijke verkoop laat onverlet dat Van Hilst recht heeft op nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de resterende goederen, alsmede dat Van Hilst, in het geval de verkoopprijs van de goederen lager is dan de met afnemer overeengekomen prijs, recht heeft op uitbetaling door afnemer van het verschil tussen beide prijzen.

Artikel 6 – Annulering
 1. Afnemer heeft, behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, nimmer het recht de geplaatste order te annuleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afnemer heeft het recht de geplaatste order te annuleren indien de schriftelijk overeengekomen, indicatieve levertijd met zes weken is overschreden, en nadat Van Hilst door de afnemer schriftelijk in de gelegenheid is gesteld alsnog binnen 10 dagen te leveren, en zulks niet kan worden nagekomen.
 3. Ingeval van overmacht aan de zijde van Van Hilst of aan de zijde van één van de toeleveringsbedrijven van Van Hilst, wordt de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn van zes weken zodanig verlengd als de toestand van overmacht zal voortduren. In dat geval bestaat voor afnemer geen recht tot annulering.

Artikel 7 – Reclames
 1. Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.
 2. Reclames op leveranties van goederen dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Van Hilst te geschieden. Indien afnemer niet binnen deze termijn heeft gereclameerd wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Eventuele verborgen gebreken dienen binnen 10 dagen na ontdekking schriftelijk aan Van Hilst te worden gemeld. Na verloop van vier maanden na datum levering kan geen beroep meer op verborgen gebreken worden gedaan.
 4. Het onder lid 2 van dit artikel bedoelde recht van reclame geldt niet voor lakleder en ritsen, en voor enige kleur- of structuurverschillen bij fantasieleder. Het reclamerecht geldt tevens niet voor goederen, voorzien van aanduidingen van firmanaam of anders op verzoek van afnemer aangebracht, tenzij sprake mocht zijn van zeer grote afwijkingen in kwaliteit, kleur en afwerking.
 5. Ingeval van tijdige en gerechtvaardigde reclame zal Van Hilst voor kosteloze reparatie of vervanging zorgdragen. Van Hilst bepaalt de wijze van vervanging.
 6. Op reeds gerepareerde goederen vervallen de rechten van garantie.
 7. Reclames geven afnemer nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 8 – Retourzendingen
 1. Door afnemers aan Van Hilst geretourneerde zendingen worden steeds geweigerd, tenzij tevoren met Van Hilst overeenstemming is bereikt over de redenen voor retourzending en over de financiële afwikkeling, met inbegrip van de kosten van retourzendingen.
 2. Niet gemelde of ongefrankeerde zendingen worden door Van Hilst in elk geval geweigerd.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 1. Van Hilst is niet aansprakelijk voor bij afnemer ontstane schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, als gevolg van handelen of nalaten van Van Hilst of door Van Hilst ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Van Hilst blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het gefactureerde bedrag van de geleverde goederen.
 3. Indien Van Hilst ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, is afnemer gehouden Van Hilst ter zake volledig te vrijwaren en Van Hilst alles te vergoeden hetgeen Van Hilst aan die derde zou moeten voldoen.

Artikel 10 – Licentie
 1. Ingeval Van Hilst in opdracht van afnemer gepersonificeerde schoenen laat maken, dat wil zeggen schoenen voorzien van merktekens of aanduidingen van afnemer, dan geeft afnemer als merkhouder reeds nu voor alsdan toestemming aan Van Hilst deze schoenen (verder) te verkopen, ingeval de overeenkomst tussen Van Hilst en afnemer zou worden ontbonden, en afnemer de geleverde schoenen in het kader van de ongedaanmakingsverbintenis aan Van Hilst zou moeten retourneren.

Artikel 11 – Geschillen
 1. Op alle overeenkomsten tussen Van Hilst en afnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit met Van Hilst gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.